MATÈRIES I COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

El departament de Llengua Catalana està format durant el curs actual per un total de 7 professors/es.

CRITERIS D’AVALUACIÓ – CURS 2011- 2012:

1r i 2n ESO

En la nota final de cada avaluació es tindrà en compte:

  • la feina realitzada diàriament, tant a la classe com a casa.
  • els controls dels diferents temes.
  • la presentació acurada de les activitats/dossiers.
  • els treballs, comentaris o controls que es facin de les lectures.
  • l’actitud: interès i participació a l’aula, així com respecte, assistència i puntualitat.

La nota de cada avaluació sortirà de la nota obtinguda a partir dels controls (50%), i de les activitats i actitud (50%).

Per aprovar la matèria a final de curs la nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser com a mínim de 5. La nota de la 3a avaluació ponderarà en la nota final. Tot i així, queda a criteri del professor/a el fet que un alumne/a hagi de recuperar alguna part del programa per tal d’aprovar el curs.

L’alumne que no aprovi el curs sencer haurà d’anar a recuperació el mes de setembre.

Hi ha una lectura obligatòria en cada avaluació i l’alumnat no podrà aprovar la matèria si no demostra que les ha llegides.

La presentació de les activitats i/o treballs del tema serà imprescindible per poder fer el control corresponent.

Les faltes d’ortografia i d’expressió repercutiran en la nota.

Caldrà expressar-se en català.

RECUPERACIÓ DE CURSOS PENDENTS

Si l’alumne/a aprova el curs actual, li quedarà recuperada la matèria del curs o cursos pendents.

Descarrega criteris avaluació 1r ESO. (PDF)

Descarrega criteris avaluació 2n ESO. (PDF)

3r ESO

NOTES

En la nota de cada avaluació es tindrà en compte la nota dels controls dels diferents temes del llibre de text, de les lectures obligatòries, la nota de les redaccions, activitats, dictats, exposicions orals… Els controls representaran un 70% de la nota, i la resta d’activitats, un 30%.

Per aprovar la matèria a final de curs la nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser com a mínim de 5. La nota de la 3a avaluació ponderarà en la nota final. Tot i així, queda a criteri del professor/a el fet que un alumne/a hagi de recuperar alguna part del programa per tal d’aprovar el curs.

L’alumne que no aprovi el curs sencer haurà d’anar a recuperació el mes de setembre.

LECTURES

Durant el curs, l’alumnat haurà de llegir quatre lectures. Aquestes lectures són obligatòries i caldrà demostrar que s’han llegit per tal de poder aprovar la matèria.

CORRECCIÓ DELS ESCRITS

La nota dels controls i de les activitats es pot veure afectada per les faltes d’ortografia i d’expressió (coherència, cohesió i adequació). Cada una d’elles descomptarà 0’10 punts fins a un màxim d’1’50 punts.

ACTITUD

Es valorarà el comportament a l’aula, l’interès per millorar en la matèria, el treball continuat i la participació a classe, així com l’assistència i la puntualitat.

Cadrà expressar-se en català.

RECUPERACIÓ DE CURSOS PENDENTS

Si l’alumne/a aprova el curs actual, li quedarà aprovada la matèria del curs o cursos pendents.

Descarrega criteris avaluació 3r ESO. (PDF)

4t ESO

NOTES

En la nota de cada avaluació es tindrà en compte la nota dels controls dels diferents temes del llibre de text, de les lectures obligatòries, la nota de les redaccions, activitats, dictats, exposicions orals… Els controls representaran un 70% de la nota, i la resta d’activitats, un 30%.

Per aprovar la matèria a final de curs la nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser com a mínim de 5. La nota de la 3a avaluació ponderarà en la nota final. Tot i així, queda a criteri del professor/a el fet que un alumne/a hagi de recuperar alguna part del programa per tal d’aprovar el curs.

L’alumne que no aprovi el curs sencer haurà d’anar a recuperació el mes de setembre.

LECTURES

Durant el curs, l’alumnat haurà de llegir quatre lectures. Aquestes lectures són obligatòries i caldrà demostrar que s’han llegit. Sense aquest requisit, l’alumne/a no podrà aprovar l’avaluació o avaluacions corresponents.

CORRECCIÓ DELS ESCRITS

La nota dels controls i de les activitats es pot veure afectada per les faltes d’ortografia i d’expressió (coherència, cohesió i adequació). Cada una d’elles descomptarà 0’10 punts fins a un màxim de 2 punts.

ACTITUD

Es valorarà el comportament a l’aula, l’interès per millorar en la matèria, el treball continuat i la participació a classe, així com l’assistència i la puntualitat.
Cadrà expressar-se en català.

RECUPERACIÓ DE CURSOS PENDENTS

Si l’alumne/a aprova el curs actual, li quedarà aprovada la matèria del curs o cursos pendents.

Descarrega criteris avaluació 4t ESO. (PDF)

GRUPS DE REFORÇ

En la nota final de cada avaluació es tindrà en compte:

  • la feina realitzada diàriament, tant a la classe com a casa.
  • els controls dels diferents temes.
  • la presentació acurada de les activitats/dossiers.
  • els treballs, comentaris o controls que es facin de les lectures.
  • l’actitud: interès i participació a l’aula, així com respecte, assistència i puntualitat.

La nota de cada avaluació sortirà de la nota obtinguda a partir dels controls (50%), i de les activitats i actitud (50%).

L’alumne/a que aprovi com a mínim dos crèdits al llarg del curs (un ha de ser el corresponent a la 3a avaluació) es considerarà que ha aprovat la matèria. En cas contrari tindrà dret a una recuperació a final de curs. Tot i així, queda a criteri del professorat el fet que l’alumne/a hagi de recuperar alguna part del programa.

Hi ha una lectura obligatòria en cada avaluació i l’alumnat no podrà aprovar la matèria si no demostra que les ha llegides.

La presentació de les activitats i/o treballs del tema serà imprescindible per poder fer el control corresponent.

Les faltes d’ortografia i d’expressió repercutiran en la nota.

Caldrà expressar-se en català.

RECUPERACIÓ DE CURSOS PENDENTS

Si l’alumne/a aprova el curs actual, li quedarà recuperada la matèria del curs o cursos pendents.

Descarrega criteris avaluació Reforços. (PDF)

CRITERIS DE RECUPERACIÓ A L’ESO

Si un alumne/a té suspesa l’assignatura de Llengua Castellana de 1r, 2n o 3r d’ESO, el Departament de Castellà considerarà que l’assignatura queda recuperada si aprova el 1r trimestre del curs següent.

Descarrega criteris recuperació ESO. (PDF)