MATÈRIES I COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

El departament de Visual i Plàstica està format durant el curs actual per un total de 2 professors/es.

Criteris D´Avaluació i Recuperació VISUAL I PLÀSTICA 2011-12

OPTATIVA ESO1

La nota final es el resultat de la nota mitja d´aquests tres apartats:

 • Part pràctica , exercicis: 40%
 • Prova de continguts: 40%
 • Actitud: 20%

VISUAL I PLÀSTICA (C.C.) ESO2 i ESO3

La nota final de cada trimestre o quadrimestre es el resultat de la nota mitja D´aquests tres apartats:

 • Part pràctica , exercicis: 40%
 • Prova de continguts: 40%
 • Actitud: 20%

La nota de final de curs s´obté de la mitjana dels tres trimestres.
Recuperació:
A la convocatòria de setembre, de tots els continguts impartits durant el curs.

VISUAL I PLÀSTICA Optativa ESO4

La nota final de cada trimestre es el resultat de la nota mitja d´aquests tres apartats:

 • Part pràctica , exercicis: 40%
 • Prova de continguts: 40%
 • Actitud: 20%

La nota de final de curs s´obté de la mitjana dels tres trimestres.
Recuperació:
A la convocatòria de setembre, de tots els continguts impartits durant el curs.

BATXILLERAT

Dibuix Tècnic 1

Dibuix Tècnic 2

Cada trimestre es farà un examen final, a on sortiran tots els temes treballats.
Composició de la nota del trimestre:

 • Presentació d’apunts i exercicis de classe: cura del treball, precisió amb les eines de treball, recursos expressius, netedat…puntualitat a l’hora de l’entregar els exercicis. 10%
 • Puntualitat a classe, portar el material de treball, absentisme…10%
 • Prova final. 80%

Requisits específics per aprovar el trimestre :

Per a fer mitjana de tots els apartats, cal tenir com a mínim nota superior a 3 en la prova final.
Per aprovar tot els curs s’han de tenir aprovats tots els trimestres.
Nota de curs: mitjana entre els tres trimestres del curs.
Recuperacions: a final de curs, per recuperar els trimestres, en un examen únic.

CULTURA AUDIOVISUAL 2N.BATXILLERAT

Composició de la nota del trimestre:

 • Presentació d’apunts i exercicis de classe: cura del treball, precisió amb les eines de treball, recursos expressius, netedat…puntualitat a l’hora d´entregar els exercicis: 40 %
 • Actitut, puntualitat i assistència: 20%
 • Prova final: 40%

Requisits específics per aprovar el trimestre :

Per a fer mitjana de tots els apartats, cal tenir com a mínim nota superior a 3 en la prova final.
Per aprovar tot els curs s’han de tenir aprovats tots els trimestres.
Recuperacions: a final de curs, per recuperar els trimestres, en un examen únic.

Visual i Plàstica (Descàrrega PDF)