Departament de Educació física

IMG_2627

MATÈRIES I COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

El departament de Educació Física està format durant el curs 2010-2011 per un total de 3 professors/es: Manel Tostón, Imma Massuet i Inma Benedico.

Dossier Gimnàstica Artística 3r ESODescàrrega

Dossier Escalfament 1r ESODescàrrega

Dossier Principis Entrenament 1r BatxilleratDescàrrega


NORMES D’ORGANITZACIÓ A L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

 • Per desenvolupar les sessions d’Educació Física és imprescindible anar equipats/equipades amb roba d’esport adequada i sabatilles esportives . Aquesta roba haurà d’ésser diferent a la que s’utilitzi la resta del dia. Es recomana que sigui roba que transpiri bé, si pot ser de cotó.
 • És obligatori dutxar-se després de fer la sessió d’Educació Física, per tal d’eliminar la suor, de tonificar el cos i de no causar molèsties als companys i professors. És una mesura higiènica que cal seguir amb normalitat i sense cap tipus de problema. Es recomana portar xancles i utilitzar cadascú la seva pròpia tovallola, com a mesura preventiva d’higiene.
 • No es permet fumar durant la classe d’Educació Física ni tampoc en els vestuaris.
 • No es permet ni menjar ni beure en els vestidors.
 • Els papers, compreses i altra brutícia s’ha de llençar a les papereres. S’han de mantenir els vestidors nets i en condicions. Si hi ha desperfectes els haureu de pagar.
 • Respecteu el material com si fos vostre. És material de tothom, si el perdeu o trenqueu us haureu de fer responsables del seu cost.
 • Seguim les normes de correcció i bona educació dins l’horari escolar en general i especialment en les sessions d’Educació Física. Penseu que no esteu sols i que la vostra actitud pot molestar als altres. El respecte i la tolerància han d’ésser unes constants perquè tothom gaudeixi d’un bon ambient i un bon clima de treball. Sancionarem les faltes de respecte. Dues faltes de convivència al trimestre són motiu suficient per suspendre’l .
 • A la pista poliesportiva i els seus voltants només hi podrà estar el grup que estigui fent classe. Els alumnes que no estiguin fent classe hauran d’anar a l’aula que els correspongui.
 • En els vestidors només hi podrà estar una classe, el grup que tingui classe després, s’haurà d’esperar fins que el professor ho autoritzi. Es molt important que l’últim que surti tanqui sempre la porta i que tots sigueu molt puntuals tant per entrar com per sortir. D’aquesta manera podrem evitar possibles robatoris. Hi haurà unes llistes d’encarregats de material i vestidors. Cada mes quatre alumnes seran responsables de que els vestidors quedin en perfectes condicions, seran els últims en sortir, per tant hauran de fer marxar els seus companys el més aviat possible. Si es fa molta remor i es crida se’ls hi podrà posar una falta de convivència a aquests responsables com a conseqüència. Seran encarregats també d’anar a buscar el material i deixar-lo ordenadament en el seu lloc.
 • Un cop els alumnes estiguin canviats esperaran al professor en el lloc establert.
 • Es deixaran 5 minuts per canviar-se a l’inici de la sessió i 10 per dutxar-se al final de la mateixa.
 • Els alumnes que no portin l’equip per fer esport o aquells que estiguin lesionats hauran d’estar a classe ajudant al professor si els ho demana i hauran de fer una fitxa explicant el que estan fent els seus companys i anotant les possibles explicacions teòriques que faci. Serà obligatori la presentació d’aquesta fitxa en finalitzar la classe i haurà d’estar en perfectes condicions. Si el professor considera que no es presentable l’haurà de fer a casa i portar-la a la classe següent. S i no ho fa no podrà fer la classe i tindrà una falta lleu i a més a més haurà de fer la fitxa d’aquell dia.
 • És important que cap alumne entri a l’edifici d’Educació Física abans que toqui el timbre, encara que hagin a cabat abans d’una altra classe.
 • Quan un alumne/a acaba de dutxar-se no pot entrar a l’edifici principal fins que no hagi tocat el timbre.
 • Fora d’hores de classe no es podrà entrar a l’edifici sense autorització del professorat d’Educació Física, ni per anar als serveis. Els alumnes que es queden a dinar al centre tenen prohibit entrar-hi, encara que trobin la porta d’accés oberta.
 • El centre disposa de material per practicar esport a les hores del pati, aquest el trobareu a consergeria. Es prega que l’alumnat tingui cura d’aquest material i sigui prou responsable. Si es penja la pilota s’haurà d’avisar al professorat d’Educació Física. Si els alumnes no compleixen aquestes normes els professors ens reservem el dret de no facilitar més material. Esperem la vostra col·laboració per tal que tot funcioni correctament.
 • Recomanem que cap alumne porti objectes de valor donat que el centre no se’n pot fer responsable en cas de pèrdua o robatori.