MATÈRIES I COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

FotoLabBESTn1

El departament de Ciències Experimentals està format durant el curs actual per un total de 9 professors/es.

CRITERIS D’AVALUACIÓ – CURS 2013- 2014:

CIÈNCIES DE LA NATURALESA d’ ESO

Avaluació trimestral

 • Durant el curs es faran 3 avaluacions. A cada avaluació hi haurà un mínim de 2 exàmens que faran mitjana entre ells. Les faltes d’ortografia seran penalitzades restant 0,1 punts per falta fins a un màxim d’1 punt.
 • Per tal d’aprovar és imprescindible entregar la llibreta de pràctiques.
 • La nota de l’avaluació es calcularà a partir de les notes obtingudes en les següents proporcions:

1r i 2n d’ESO

 • Exàmens……………….60%
 • Pràctiques i llibreta….30%
 • Actitud………………….10%

3r i 4t d’ESO

 • Exàmens……………….70%
 • Pràctiques i llibreta….20%
 • Actitud………………….10%
 • Hi haurà exàmens de recuperació de cada trimestre als inicis del trimestre següent.
 • El dia de recuperació de la 3a. avaluació, per l’alumnat que ho desitgi, hi haurà exàmens globals per pujar nota.

Avaluació final

 • En el cas d’aquells alumnes que hagin obtingut una nota igual o superior a 4 en cadascuna de les 3 avaluacions, la nota final es calcularà fent la mitjana de les tres notes i es considerarà superada la matèria quan aquesta mitjana sigui igual o superior a 5.  No obstant es valorarà l’evolució de l’alumne/a durant el curs.
 • En el cas de 3r d’ESO, la nota final d’experimentals serà la mitjana aritmètica entre la nota final de Biologia i Geologia i la de Física i Química.
 • Per aquells alumnes que no hagin superat la matèria hi haurà una prova extraordinària el setembre.
 • Serà una prova global de tot el curs. L’alumnat de 3r d’ESO recuperarà només la part no superada (Biologia i geologia o Física i Química).
 • Cal presentar obligatòriament les activitats d’estiu.
 • Els alumnes que hagin de recuperar la matèria d’anys anteriors, hauran de realitzar les activitats i/o superar els controls de recuperació que es realitzaran durant el curs.
 • Per aquells alumnes que no hagin superat la matèria a la prova extraordinària de setembre, hi haurà una altra prova extraordinària de recuperació de matèries pendents d’altres cursos.
 • Serà una prova global de tot el curs. L’alumnat de 3r d’ESO recuperarà només la part no superada (Biologia i geologia o Física i Química).
 • Cal presentar obligatòriament les activitats d’estiu.
 • Els alumnes que hagin de recuperar la matèria d’anys anteriors, hauran de realitzar les activitats i superar el control de recuperació que es realitzarà durant el curs. Cal presentar obligatòriament les activitats de recuperació. Es calcularà la mitjana entre la nota del dossier (60%) i la de l’examen (40%).

Es considerarà recuperada la matèria quan la mitjana de notes d’examen i dossier sigui igual o superior a 5.

Descarrega criteris avaluació ESO (PDF)